Leieavtale

Dette er leieavtale mellom Vindsteg AS som utleier, og Leietager som godtar denne avtalen ved å betale tilsendt faktura for leie av båtplass hos Vindsteg AS i Knutvika.

Vindsteg AS leier bort båtplass i Knutvika med størrelse som fakturert hvert år i utsendt faktura. Dette er beregnet etter mål for senter utligger til senter utligger på hver side. Pris pr bryggemeter er som fakturert. Leiebeløpet forfaller til betaling med forfall spesifisert på faktura, uavhengig av om båten er sjøsatt eller ikke.

 

Vindsteg AS har rett til enhver tid å flytte på båter slik at havnen er godt utnyttet. Leietager har derfor ikke rett til den samme plassen fra år til år. Det må derfor ikke lages permanente arrangementer, da disse må kunne fjernes eller fritt overdras til neste båteier. Vindsteg AS vil på dette grunnlag tilstrebe å tildele samme leietager samme plass år etter år. Leie av plassen er personlig, og det er ikke tillatt å låne ut plassen til andre.

 

Avtalen gir rett til sommerleie med normalt bruk av strøm og vann. Sommerleie løper i perioden 1. april til 1. oktober. For vinterleie faktureres egen faktura. Strømregning for vinterperioden fordeles likt på antall båter som er tilkoblet strøm i perioden.

 

Leieforholdet gjelder fortløpende inntil leietaker sier opp avtalen. Avtalen må sies opp innen 1.12 det året det er betalt leie for. Hvis ikke, må det betales også for neste sesong.

 

Gjør leietageren seg skyldig i vesentlig mislighold av leiekontrakten, ikke følger havneinstruksen, eller gjentatte ganger opptrer til skade og sjenanse for de øvrige leiere, kan utleier etter forutgående skriftlig advarsel heve avtalen.

 

Leiebeløpet kan justeres årlig den 1. april i samsvar med det generelle kostnadsnivået i samfunnet og prisnivået for båtplasser i Oslofjorden samt når ekstraordinære anleggskostnader gjør det nødvendig.

 

Leietager plikter å holde fartøyet registrert og forskriftsmessig merket. Ved anskaffelse av nytt / annet fartøy må leier straks melde fra til utleier om bytte av båt, og alle nødvendige data. Det er leietagers ansvar å kontrollere om det finnes plass til nytt fartøy før det anskaffes. Ved bytte til annen størrelse på plass, skal utleier kunne sette pris pr breddemeter til pris ifølge Vindsteg AS’s prisliste uavhengig av hvilken pris pr breddemeter som kontrakten ble inngått på.

 

Leietager plikter å behandle den leide plass samt utleiers eiendom for øvrig med tilbørlig aktsomhet og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes han selv eller andre brukere av hans båt. Utleier er fri for ansvar ved havari av båter og / eller brygger eller deler av disse.

 

Alle båter skal være godt fortøyd (med minimum 4 fortøyningspunkter og strekkfisker) slik at det ikke oppstår skade på andre båter eller brygger. Leietager er selv ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd. Mangelfull eller dårlig fortøyningsutstyr kan pålegges utskiftet. Ved sesongslutt skal fortøyningsutstyr/ fenderarrangementer fjernes fra båtplassen

Båten skal minimum være ansvarsforsikret, og ansvarsforsikringen skal også gjelde opptak og utsetting på Vindsteg AS’s område om dette benyttes.

Ved bruk av landstrøm skal kun utstyr / kabler som er godkjent til maritimt bruk benyttes. Ved unnlatelse av dette kan dette bli fjernet eller skiftet for leietagers regning.

 

Framleie eller utlån er ikke tillatt uten etter skriftlig søknad og skriftlig samtykke fra utleier. Tillatelse til framleie gis maksimum for ett- 1 år av gangen. Båter som ligger fortøyd på båtplassen uten ordnet framleie vil kunne fjernes uten forutgående varsel. Dersom leietaker har latt andre disponere båtplassen uten utleiers tillatelse blir båten fjernet for leietakers regning og risiko.

 

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 4-18 er sendt, har fjernet båten fra den tildelte plassen. I varslet skal det stå at fravikelse vil bli begjært dersom fjerning ikke skjer, samt at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fravikelsen gjennomføres.

 

Fjernes ikke båten når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter paragraf 13-2 3.1edd i tvangsfullbyrdelsesloven.

 

En leietager som kastes ut etter krav fra utleieren på grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som misligholdet fører med seg.

 

Det er vaktordning i havnen, hvor det påhviler alle leietagere å gå vakt minimum 1 gang i sesongen. Det blir utstedt en egen vaktliste som den enkelte plikter å følge. Leietagerne må selv undersøke når de har vakt. Se: www.knutvika.no. Unnlater en båteier å møte fram til vakt vil han bli avkrevd en avgift på kr 2.500,- Unnlatelse av å betale avgiften er grunnlag for bortfall av båtplass, jfr avtalen.

 

Vindsteg AS fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av strømbrudd, eller at noen del av bryggeanlegget, moringer, kraner, forankringer eller lignende skulle vise noen teknisk svikt, utilstrekkelig kapasitet eller bli utsatt for andre uforutsette hendelser slik at skader oppstår.

 

Båt som ligger i havneanlegget uten tillatelse eller utenom anvist plass, kan fjernes for eiers regning og risiko. Havnekontoret har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. Dersom det ved sesongslutt eller ved leieforholdets opphør fortsatt ligger båt på plassen uten hjemmel, kan havnekontoret fjerne eller ta båt i forvaring for eiers regning og risiko, og evt. selge den for å dekke påløpte kostnader. Før båt selges, skal eier tilskrives i rekommandert brev og gis 1 mnd. frist til å ordne forholdet. Dersom eier har ukjent adresse, skal det gjennom annonse i Moss Avis gis tilsvarende underretning. Før evt. salgsoppgjør utbetales eier, skal Vindsteg’s utgifter og evt. forfalt leie fratrekkes.

 

Vindsteg AS har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale.

 

Partene vedtar Moss Tingrett som felles verneting for alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med forståelse og praktisering av denne avtale

 

Moss, 31.3.2019

 

Leiekontrakten er lest og akseptert ved betaling av faktura for leie av båtplassen.

Alle meldinger til utleier vedrørende denne avtalen skal stilles til:

Lars Heggland, Glassverket 55R, 1515 MOSS epost: lars@him.no telefon 93031313

Adresse

Knutvikveien, 1560 Larkollen

v

Kontakt oss

Vindsteg AS
Telefon: 93031313
E-post: lars@him.no