Havnreglement

Havnereglement for leietakere ved Vindsteg AS brygger

 

HAVNEREGLEMENT FOR KNUTVIKA BRYGGER
Reglementet har som formål å ivareta kravene til sikkerhet og et godt miljø til glede for de som ferdes innenfor havnen til Knutvika Brygger og hamnens naboer.

§ 1 Høyeste tillatte fart i havneområdet er 3 knop

§ 2 Fortøyninger skal være dimensjonert for båten og med minst 2 fendere på hver side. Fortøyningsliner skal utstyres med strekkavlastere i gummi. Båtplassen skal være minst 50 cm bredere enn båtens største bredde.

$ 3 Unngå motorbruk mens du ligger fortøyd i havnen. Ikke tøm olje eller lensevann i havneområdet eller umiddelbar nærhet. Søppel bringes til søppelcontainer på land. Blåskjell, fiskerester og lignende må ikke henlegges på bryggene. Fisking og bading er ikke tillatt fra bryggene. All form for grilling på bryggene er forbudt.

§ 4 Det er forbudt å tømme septik i havna eller i umiddelbar nærhet. Brudd på dette medfører oppsigelse av leieavtalen umiddelbart.

§ 5 Seilbåteiere må passe spesielt på at løpende rigg ikke står og slår. Skjøter og fall må festes i rekken eller annet velegnet sted.

§ 6 Fiskekasser, båtutstyr, opplagsutstyr og annet løst utstyr må ikke hensettes på bryggene.

§ 7 Joller må ikke oppbevares på bryggene eller slik at de er til hinder for vanlig ferdsel. Havnen er trang og joller må ikke festes bak egen båt slik at de er til unødig hinder for andre båters passasje til og fra egen båtplass.

§ 8 Den som ferdes i havnen plikter å rette seg etter henstillinger fra havnens oppsynsmann/eierne. Gjentatte brudd på havnereglementet vil medføre tap av retten til å leie båtplass.

§ 9 Parkering i perioden 1.april til 1. oktober er tillatt på avmerket område når utfylt parkeringsbevis er lett synlig i bilens frontvindu. Biloppstillingsplassen – 1 normal bil pr båt er forbeholdt de som leier båtplass av Vindsteg AS. Det er ikke lov å parkere tilhenger eller bobil større enn 7 meter på parkeringsplassen uten spesiell tillatelse. Disse og andre henvises offentlig parkeringsplass.

$ 10 Ved bruk av landstrøm skal kun utstyr / kabler som er godkjent til maritimt bruk benyttes. Vakt skal koble fra utstyr som ikke er godkjent. Ved gjentatt bruk av feil utstyr vil dette bli fjernet.

Moss, 8.7.2018